Ons onderwijs

Altijd in ontwikkeling
Ieder jaar maken we een schoolplan. Daarin hebben we de activiteiten planning van ons onderwijs beschreven. Op deze manier ontwikkelen we ons op “De Langewieke” continu en planmatig, waardoor we ervoor zorgen dat we gericht blijven op de toekomst en ons onderwijs past bij de huidige tijd.
De praktische vertaling van het schoolplan staat in onze schoolgids die jaarlijks geactualiseerd wordt. De schoolgids kunt u vinden bij de downloads. 

We geven goed les en helpen ontwikkelen leren en spelen
We werken met heldere zichtbare leerdoelen.
We werken planmatig met het IGDI-model, wat betekent dat we onze lessen zo organiseren dat er ruimte is voor verlengde instructie, hulprondes en samenwerkend leren.
We werken gericht aan vaardigheden bij de leerling als presenteren, samenwerken en reflecteren op eigen handelen en gedrag.
Om zo doelgericht mogelijk te kunnen werken en onze lessen goed vorm te geven maken wij gebruik van verschillende methodes. In de groepen 1 en 2 leren de kinderen d.m.v. spel, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden die belangrijk zijn voor het jonge kind. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3 voor aanvankelijk lezen. Voor het voortgezet en begrijpend lezen wordt in de groepen 4 t/m 8 de methode Blink Lezen gebruikt. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen 5, voor taal de methode Taal in Beeld 2.
Voor spelling hebben we de methode Staal, die werkt volgens de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen Spellen van José Schraven. Deze methodiek gebruiken we al jaren naar volle tevredenheid op “De Langewieke” en onze methode past hier nu ook helemaal bij.
Voor sociaal emotioneel leren gebruiken we de methode KWINK.

Topondernemers
Voor de zaakvakken gebruiken wij de geïntegreerde wereldoriëntatiemethode Blink. Geïntegreerd wil zeggen dat binnen Blink de domeinen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek aan bod komen. Kinderen worden uitgedaagd om initiatief te tonen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen (en aangeboden) vragen. Kinderen doen onderzoek onder begeleiding van de leerkracht. We willen een nieuwsgierige en onderzoekende houding bevorderen en leerlingen kritisch en creatief leren denken. Elk thema stellen de kinderen een onderzoeksvraag op en gaan zij in alleen, in duo’s of in een groepje naar de antwoorden op zoek. Deze antwoorden verwerken zij op een creatieve manier, bijvoorbeeld op een muurkrant of in een spelshow. Leren samenwerken, presenteren en reflecteren vinden wij belangrijke ontwikkeldoelen. Wij reflecteren met de kinderen op hun taakaanpak, werkhouding en inzet in POG- gesprekken. POG staat voor Portfolio Ondernemend Gedrag. In deze reflectiegesprekken worden vaardigheden
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en er worden vervolgens nieuwe individuele doelen gesteld. De vaardigheden die besproken worden zijn: samenwerken, creativiteit, initiatief tonen, zelfvertrouwen, zicht op eigen gedrag en manieren van leren en communicatie.

ICT
De digitalisering van de samenleving is op De Langewieke ook zichtbaar. We maken gebruik van diverse digitale oefenprogramma’s en onze methodes worden ondersteund door digitale toepassingen zoals de leerkrachtassistent en toetssoftware. Op De Langewieke zien we ICT als middel om ons onderwijs te versterken. We maken gebruik van de nieuwste in hoogte verstelbare touchscreens zodat leerkrachten en leerlingen hier optimaal gebruik van kunnen maken. Door de gerichte keuzes in verschillende mobile devices (o.a. I-pads, chromebooks, vaste computers) leren kinderen met diverse apparaten hun digitale content te benaderen. Leerkrachten kunnen specifieke keuzes maken, waar ze de verschillende apparaten en besturingssystemen voor willen gebruiken. Naast onderwijs gerelateerde toepassingen, maken we als school ook gebruik van digitale schooladministratie in ESIS, Office365, onze website, de oudercontact app Klasbord, een digitale nieuwsbrief en sociale media.