Veiligheid

Veiligheid 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. De 3 belangrijkste schoolregels, onze parapluregels,  zijn in en om het gebouw zichtbaar: 

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn!
  • Zelf doe ik het goed; dan ziet een ander hoe het moet!
  • Onze handen zullen voor de spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen! 

Ieder jaar wordt gestart met de Gouden Weken. Deze weken staan in het teken van groepsvorming, onze school- en klassenregels en sociaal gedrag onderling. Met allerlei groepsvormende activiteiten leert de leerkracht de kinderen kennen en andersom. De basis voor een goede samenwerking wordt gelegd. De toon wordt gezet. We werken proactief aan een veilige klas met een fijne en taakgerichte sfeer. Na de kerstvakantie besteden we hier opnieuw aandacht aan tijdens de Zilveren Weken.
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode KWINK voor Sociaal Emotioneel Leren. Net als de kernvakken taal, rekenen en lezen heeft het Sociaal Emotioneel Leren een structurele plek en invulling op ons lesrooster.
We bieden kinderen een voorspelbare gestructureerde leeromgeving met o.a. het dagritme zichtbaar in de klas, een planbord, een weektaak en een opgeruimd en georganiseerd klaslokaal.

Naast de emotionele veiligheid is er op school ook structureel aandacht voor de fysieke veiligheid in en rond school. Er zijn leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverleners om op te treden bij calamiteiten. Keuringen van installaties, van de speelzaal, van de speeltoestellen en van de materialen die te maken hebben met de brandveiligheid worden uitgevoerd. Deze jaarlijkse controles, reparaties, aanpassingen en vervangingen zorgen voor een grote veiligheid van uw kind bij ons op school.