Zo passend mogelijk

We zoeken in ons onderwijs samen naar de best passende weg.
We zijn laagdrempelig en zoeken snel contact met ouders als we denken dat dat helpend is. We zijn transparant in wat we doen en voeren ondersteuningsgesprekken met ouders en leerlingen.
We zien ieder kind elke dag, er is altijd een begroeting.
Wanneer een leerling vragen of zorgen heeft, nemen we daar de altijd tijd voor.
Er is een zeer nauwe samenwerking met de intern begeleider en de leerkrachten van de school.  

Iedereen goed in beeld
Wij werken handelingsgericht, wat wil zeggen dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op dat wat een kind nodig heeft. Door een constante cyclus van signaleren, begrijpen, plannen en uitvoeren zorgen we ervoor dat we alle kinderen goed in beeld hebben. Er is veel overleg tussen leerkrachten, intern begeleider, ouders en leerlingen om steeds opnieuw te zorgen voor een optimale ondersteuning van iedereen.
Tijdens de kernvakken (taal, rekenen, lezen, spelling) wordt er gewerkt volgens een groepsplan. Op basis van onderwijsbehoeften en resultaten is de groep globaal verdeeld in 3 niveaus. De leerkracht geeft tijdens een les passende instructie en begeleiding op deze 3 niveaus.   

Extra ondersteuning voor zoveel mogelijk leerlingen
We hebben het onderwijs op de Langewieke zo georganiseerd dat in bijna alle groepen op bijna alle dagen van de week, groepen leerlingen extra ondersteuning krijgen van een extra leerkracht. In groep 3 zijn iedere dag twee leerkrachten, waardoor er veel extra begeleiding is, in groep 4 en 5 worden klassenassistenten in opleiding ingezet en in de groepen 6 t/m 8 wordt de extra begeleiding vooral door een extra leerkracht gedaan. Deze manier van werken geeft ons de mogelijkheid om kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte in een kleine groep een passend aanbod te geven.  

Plusgroepen
De hierboven beschreven organisatie van ons onderwijs geeft ons ook de ruimte kinderen die meer uitdaging nodig hebben één keer per week samen te laten werken in een plusgroep. Een belangrijk uitgangspunt van het werken met plusgroepen is dat leerlingen plezier hebben en houden in leren. Het doel is om leerlingen passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. In de plusgroep wordt veel aandacht besteedt aan leren leren (taakgerichtheid, planmatig werken, doorzettingsvermogen en motivatie), leren denken (analytisch, creatief en kritisch denken) en leren voor het leven (inzicht in jezelf en omgaan met anderen). Alle activiteiten worden gekoppeld aan de doelen voor leren leren, leren denken en leren leven zoals beschreven in de Doelen en Vaardighedenlijst van SLO. Er is een plusgroep 3/4, een plusgroep 5/6 en een plusgroep 7/8.