Zo passend mogelijk

We zoeken in ons onderwijs samen naar de best passende weg.
We zijn laagdrempelig en zoeken snel contact met ouders als we denken dat dat helpend is. We zijn transparant in wat we doen en voeren ondersteuningsgesprekken met ouders en leerlingen.
We zien ieder kind elke dag, er is altijd een begroeting.
Wanneer een leerling vragen of zorgen heeft, nemen we daar de altijd tijd voor.
Er is een zeer nauwe samenwerking met de intern begeleider en de leerkrachten van de school.  

Iedereen goed in beeld
Wij werken handelingsgericht, wat wil zeggen dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op dat wat een kind nodig heeft. Door een constante cyclus van signaleren, begrijpen, plannen en uitvoeren zorgen we ervoor dat we alle kinderen goed in beeld hebben. Er is veel overleg tussen leerkrachten, intern begeleider, ouders en leerlingen om steeds opnieuw te zorgen voor een optimale ondersteuning van iedereen.
Tijdens de kernvakken (taal, rekenen, lezen, spelling) wordt er gewerkt volgens een groepsplan. Op basis van onderwijsbehoeften en resultaten is de groep globaal verdeeld in 3 niveaus. De leerkracht geeft tijdens een les passende instructie en begeleiding op deze 3 niveaus.   

Flexgroepen
Een belangrijk uitgangspunt van het werken met flexgroepen is dat leerlingen plezier hebben en houden in leren. Het doel is om leerlingen passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. In de flexgroep-plus wordt veel aandacht besteedt aan leren leren (taakgerichtheid, planmatig werken, doorzettingsvermogen en motivatie), leren denken (analytisch, creatief en kritisch denken) en leren voor het leven (inzicht in jezelf en omgaan met anderen).